Zaterdag 19 november werd in het Driestarcollege te Gouda de landelijke dag gehouden van Een Handreiking, Reformatorische vereniging voor familieleden van psychisch zieken. H. van Groningen, oud-directeur van de Vluchtheuvel, hield een inleiding over „Wie ben ik? (ons zelfbeeld getoetst)”. In zijn bijdrage benoemde Van Groningen, tevens ouderling in de Gereformeerde Gemeente te Kapelle-Biezelinge, dat het te overwegen zou zijn om een “APK-cursus identiteit” te organiseren: „Het is belangrijk om voor jezelf helder te hebben hoe je met grenzen omgaat en of er dingen in je leven zijn die ‘gereset’ moeten worden.” Hij wees er in zijn lezing ook op dat als je gaven van de Heere gekregen hebt, je dat op mag merken. Na de lezing was er gelegenheid om vragen te stellen, waarvan volop gebruik werd gemaakt. In de vragenbespreking kwam aan de orde dat naasten van psychisch zieken ’s avonds een ‘emmer kritiek’ i.p.v. een ‘bos bloemen’ (complimenten) verzameld kunnen hebben. Van Groningen: „Breng die dan ook bij de Heere en besef dat dit voorkomt uit de psychische problematiek van je naaste. Laat kritiek niet al te diep binnenkomen. Bewaak grenzen en neem rust.”

Voorzitter W. Visser opende de landelijke dag, die door ongeveer 75 mensen werd bezocht. In zijn openingswoord wees hij op 1 Petrus 1:18-19: „Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdelen wandel, die u van de vaderen overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt Lam”. In de overdenking benoemde Visser dat in de gereformeerde gezindte meer dan eens de uitspraak gedaan wordt: De mens is een groot zondaar en daar is niets goeds over te vertellen. „Dit kan echter leiden tot een verkeerd mensbeeld én een onjuist Godsbeeld.” Petrus wees de lezers van zijn brief erop dat zij verlost zijn door het dierbaar bloed van Christus, als dierbaar en onbestraffelijk Lam. Verlossing kan niet geschieden door eigen offers en betaalmiddelen, maar alleen door Christus’ dierbaar bloed. Van eeuwigheid heeft God zoveel waarde in de mens gedacht dat Christus naar deze aarde wilde komen om het Offerlam te worden. Gij zijt duur gekocht… Visser: „Ziet u hoeveel waarde de mens heeft?”