19apr2023

Pastorale zorg bij depressiviteit

Van 19.45 u. tot 21.45 u.

Sionskerk Damwâld

Haadwei 127, 9104 BE Damwâld

Regioavond Fryske Wâlden 
Datum: 19 april 2023
Spreker: Ds. J.M.J. Kieviet
Onderwerp: Pastorale zorg bij depressiviteit
Plaats: Sionskerk Damwâld
Tijd: 19.45 u. Vanaf 19.30 u. inloop met koffie