Nieuws

Regio-avond Noord uitgesteld

De regio-avond van Regio Noord is uitgesteld tot een nader te bepalen datum.

Voor verdere informatie of vragen kunt u mailen naar regionoord@eenhandreiking.nl of telefonisch contact opnemen met de heer K. Slager: 0629147509.

Bestuursleden

K. Slager

Voorzitter

Telefoon: 06 – 29 14 75 09

J. Raangs

Erevoorzitter / adviseur

H. Visscher - Bouwman

Secretaris

Email: regionoord@eenhandreiking.nl

H.P. Kuiper - van Veen

Penningmeester

H.W. Everts

Lid

H. van Dijk - van der Sluis

Lid

J. Eenkhoorn

Lid

M.A. Koekoek

Lid

Over ons

Als bestuur Regio Noord van Vereniging Een Handreiking vertegenwoordigen wij het noorden van ons land. Om het doel van onze vereniging gestalte te geven organiseren wij twee regio-avonden per jaar. Deze avonden worden in Staphorst gehouden. We streven ernaar om de avonden af te wisselen met de ene keer een praktische handreiking en de andere keer een pastorale handreiking.

Download hier de informatiefolder van onze regio: 

Folder handreiking Regio Noord

Archief regio-avonden

17 juni 2021

Op 17 juni hield Regio Noord haar 35e regio-avond. Voor het eerst werd deze avond online uitgezonden. Dit was gezien de omstandigheden i.v.m. corona een goede oplossing. Toch hopen we van harte dat we in de toekomst weer op de gebruikelijke manier kunnen samenkomen.

Nadat de voorzitter zowel de aanwezigen als de mensen thuis welkom heeft geheten, wordt het woord gegeven aan ds. M. van Sligtenhorst. De dominee opent de avond met het lezen van Psalm 55. Toen David deze psalm schreef, verkeerde hij in bijzonder moeilijke omstandigheden. Hij klaagt over het leed dat hij lijdt, wat hem in grote benauwdheid brengt. David uit een wanhoopskreet: Och, dat mij iemand vleugelen als ener duive gave!  David verlangt naar een rustplaats, evenals Jeremia. Ook in onze omstandigheden kunnen er veel zorgen en noden zijn. Dat we ook in het geestelijke mogen weten, dat we met ons lichaam en psyche het eigendom van Christus zijn. Dan kunnen we wel wankelen, maar niet bezwijken.  Dat we met alles onze toevlucht zullen nemen tot de levende God. Bij Hem is rust, genezing en alles wat nodig is!

De heer de Vries houdt zijn lezing over psychische problemen bij jongeren. Hij werkt als psycholoog op reformatorische basisscholen en op de Pieter Zandt, een reformatorische school voor voortgezet onderwijs. De spreker vertelt over zichzelf als ervaringsdeskundige en van daaruit maakt hij nog enkele algemene opmerkingen uit zijn eigen ervaringen. Vervolgens spreekt hij over psychische problemen die hij tegenkomt in zijn werk: moeite met concentreren en de werkdruk en stress die jongeren ervaren in deze coronatijd. Ook wordt verteld over de relatie die hierin gezien wordt met school en gezin. Eenzaamheid en depressie onder de jongeren wordt de laatste tijd meer waargenomen. Contact tussen jongeren onderling is erg belangrijk en moet gestimuleerd worden.

Het volgende punt wat aan de orde komt, zijn achtergronden van psychische problemen.  50% van de oorzaken van de problemen hebben niet te maken met het kind zelf, maar met de omgeving. Vervolgens wordt iets gezegd over het omgaan met jongeren met psychische problemen. Bemoedigend is dat we weten, dat de veerkracht van jongeren groot is. Voor jongeren is het nodig dat we vooral als ouders echte aandacht voor ons kind hebben. De emotionele, sociale ondersteuning is erg belangrijk. Gewezen werd op het belang van praten over gevoelige dingen, over gevoelens waar jongeren mee lopen. Afgesloten werd met het Bijbelse voorbeeld van Jozef. Juist als Jozef in heel moeilijke situaties is, lezen we in de Bijbel: en de Heere was met hem. Dát was wat hem staande hield.

Na de pauze werden de binnengekomen vragen beantwoord en werd de avond met gebed door de heer De Vries afgesloten.

Het is mogelijk deze avond terug te luisteren/kijken. Dat kan via de volgende link:

Vergadering vereniging Handreiking regio Noord 17-06-2021 20:00 – YouTube

Contact ons

Lid worden?